Τρίτη 16 Απρίλη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατέθεσε τροπολογίες για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος

Eurokinissi

Δύο τροπολογίες για την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτοκτηνοτρόφων κατέθεσε χτες στη Βουλή το ΚΚΕ, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του για μια μικρή ανάσα στα λαϊκά στρώματα.

Οι δύο τροπολογίες προβλέπουν την επιστροφή φόρου στους αγρότες από την κατανάλωση πετρελαίου και η δεύτερη την κάλυψη κατά 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό του ετήσιου λογαριασμού των δικαιούχων αγροτικού ρεύματος.

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην Ολομέλεια.

Για την επιστροφή φόρου από την κατανάλωση πετρελαίου

Οσον αφορά την πρώτη τροπολογία, στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι «το συγκεκριμένο μέτρο επιστροφής φόρου στους αγρότες είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος παραγωγής το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Ελληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνσή του από αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις που ισχύουν για άλλους "επαγγελματίες" (εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες κ.λπ.)».

Το άρθρο της τροπολογίας έχει ως εξής: «Η παράγραφος 5 του άρθρου 78, του τμήματος Α', του κεφαλαίου Β' του τρίτου μέρους του Νόμου 2960/2001 τροποποιείται ως εξής:

Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του ΕΦΚ που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των μηδέν (0) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το ποσό επιστροφής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία θεωρείται και η χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από αυτοκίνητα τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α') και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α'), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων μέχρι και την 31.12.1992 προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α') προθεσμία και εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή. Επίσης, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Για τους δικαιούχους αγροτικού ρεύματος

Για τη δεύτερη που αφορά τους δικαιούχους αγροτικού ρεύματος, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι «το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης για τους αγρότες - καταναλωτές αγροτικού ρεύματος είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος άρδευσης το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής του Ελληνα αγροτοκτηνοτρόφου».

Το άρθρο της τροπολογίας: «Στον Νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018) "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις" προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής: "Χορήγηση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε δικαιούχους τιμολογίου αγροτικού ρεύματος λόγω υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Παρέχεται στους δικαιούχους του τιμολογίου αγροτικού ρεύματος ετήσια ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ώστε να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασμού τους, που υπολογίζεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος με την προσθήκη των λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανωτέρω ενίσχυση δεν δύναται υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λογαριασμός, ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη χορήγηση της ενίσχυσης θέμα"».


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ