Σάββατο 6 Νοέμβρη 2010
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΚΛΟΓΕΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2010
Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους

Icon

1. Εναρξη - Λήξη ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία τόσο αύριο, 7 Νοέμβρη 2010, όσο και στην τυχόν επαναληπτική εκλογή στις 14 Νοέμβρη 2010 αρχίζει στις 7.00 το πρωί και λήγει στις 7.00 το βράδυ.

2. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν

Α) Για τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές Εκλογές

* Ολοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992) και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας.

Β) ΜΟΝΟ για τις Δημοτικές

* Οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.

* Ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί, έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.

* Οι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (δηλαδή οι πρόσφυγες και μετανάστες) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.


MotionTeam

Επομένως, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ εκείνων των ψηφοφόρων που στις βουλευτικές μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους ή κατοικούν ή βρίσκονται την ημέρα της εκλογής (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι των ΟΤΑ, κρατούμενοι, ναυτικοί, ετεροδημότες). Αυτές οι κατηγορίες ψηφοφόρων θα ψηφίσουν αποκλειστικά στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι γραμμένοι.

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι θα υπάρχουν ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τους πολίτες των κρατών - μελών της ΕΕ, τους ομογενείς και τους νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.

3. Πώς ψηφίζουν οι εκλογείς

α) Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση έλλειψης αστυνομικής ταυτότητας, θα μπορούν να ψηφίσουν με την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Γίνονται δεκτά και κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και ελληνικά διαβατήρια των οποίων έχει λήξει η ισχύς.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει καταργηθεί το εκλογικό βιβλιάριο.

β) Οι στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

γ1) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ψηφίζουν με έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

γ2) Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ψηφίζουν προσκομίζοντας τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ και διαβατήριο που δεν έχει λήξει.

δ) Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στο τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από εκείνο της εγγραφής τους, με την προϋπόθεση αυτό να ανήκει στο ίδιο εκλογικό διαμέρισμα.

ε) Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

στ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ακόμη κι αν δεν ασκούν τα καθήκοντά τους στο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, με την προϋπόθεση ότι είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου που ανήκει στην ίδια περιφέρεια με αυτήν στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους. Στην περίπτωση αυτή υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρουν το δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι.

4. Λάθη που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση των εκλογέων και πώς αντιμετωπίζονται

α) Η εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στην ταυτότητά τους με το πατρικό τους όνομα (π.χ. γιατί έχουν χωρίσει) ή αντίστροφα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας από την αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου με τα λοιπά στοιχεία της ταυτότητας, ώστε να μη χρειασθεί η προσκόμιση άλλου αποδεικτικού στοιχείου, εκτός βέβαια αν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας από την αντιπαραβολή των στοιχείων. Στην ειδική αυτή περίπτωση, οι παραπάνω εκλογείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κατά περίπτωση).

γ) Μπορεί να υπάρξει περίπτωση να έχουν παραλειφθεί εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους, αν και είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο δημοτολόγιο. Αυτοί μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, παίρνοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, το οποίο θα αναφέρει ότι εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010 και τις επαναληπτικές της 14ης Νοέμβρη 2010. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι αυτοί υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνουν πως δεν ψήφισαν ούτε πρόκειται να ψηφίσουν σε άλλο εκλογικό τμήμα και πως δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

δ) Διπλοεγγεγραμμένοι. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος εκλογέας να είναι διπλοεγγεγραμμένος. Ο εκλογέας αυτός αφού υπογράψει έντυπη υπεύθυνη δήλωση (με τέτοιες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα) μπορεί να ψηφίσει.

5. Φάκελοι, ψηφοδέλτια και σταυροί προτίμησης

α) Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για τις δημοτικές εκλογές θα είναι λευκής απόχρωσης και για τις περιφερειακές εκλογές γαλάζιας απόχρωσης.

β) Προηγείται η ψηφοφορία για τις δημοτικές και ακολουθεί η ψηφοφορία για τις περιφερειακές εκλογές.

γ) Ως προς τους σταυρούς προτίμησης. Ο σταυρός σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (είτε δεξιά είτε αριστερά), με στιλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο.

Στον υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη δε σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

6. Εγκυρα - άκυρα ψηφοδέλτια

Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οταν υπάρχουν εγγραφές ή διαγραφές πάνω σ' αυτό.

Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή, που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από τα προβλεπόμενα.

Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από τα προβλεπόμενα.

Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.

Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο διαφορετικό από το φάκελο που παρέλαβε ο ψηφοφόρος από την εφορευτική επιτροπή.

Δεν είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που:

α) Θα βρεθεί στην κάλπη μιας εκλογικής περιφέρειας, αλλά έχει εκτυπωθεί για άλλη δημοτική ή τοπική κοινότητα της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, αλλά δε λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης για τους τοπικούς συμβούλους.

β) Θα βρεθεί στην κάλπη μιας εκλογικής περιφέρειας, αλλά έχει εκτυπωθεί για άλλη εκλογική περιφέρεια του ιδίου δήμου. Σ' αυτήν την περίπτωση το ψηφοδέλτιο αυτό προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

γ) Φέρει ή δε φέρει το όνομα της εκλογικής περιφέρειας ή της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, και δεν αναγράφονται σε αυτό ονόματα υποψηφίων στην περίπτωση που στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, δημοτική ή τοπική κοινότητα, δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι.

δ) Σύμφωνα με διευκρινιστική απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στις 2/11/2010, οι λόγοι ακυρότητας ψηφοδελτίων που ισχύουν για τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών ισχύουν και για τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών.

Με βάση αυτήν την απάντηση:

Είναι έγκυρα τα ψηφοδέλτια της ίδιας περιφέρειας, αλλά διαφορετικής εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας) απ' αυτήν που ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο βρέθηκε.

Δε λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί.

Το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

Παράδειγμα: Είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που θα βρεθεί σε εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας των Τρικάλων.

Είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας του Νότιου τομέα της Περιφέρειας Αττικής που θα βρεθεί σε εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας του Δυτικού ή άλλου τομέα της Περιφέρειας Αττικής.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org