Τρίτη 4 Αυγούστου 2020
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 214/14.7.20 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το από 26.1.20 Καταστατικό του Σωματείου «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ "Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"» με έδρα την Αθήνα Αττικής και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 3ο άρθρο του αποτελούμενου από 34 άρθρα Καταστατικού του.

Αθήνα 22.7.2020

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος Δ. Λιάγκος

Λ. Αλεξάνδρας 31Α - τηλ. 6456879

***

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KTIΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αναρτητέο: ΨΓ2ΦΩ6Μ-ΖΨΒ

Α.Π.: 176871/03-08-2020

Αρ. Εσωτ. Πρωτ : 2869/29-07-2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δημοσίευση Αιτιολογικής έκθεσης του ΥΠΕΝ

Στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Λιοσίων 22 Πλ. Βάθης έχει αναρτηθεί από 3/08/2020 η αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υ.Π.ΕΝ. που αφορά στην έγκριση μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης κτιρίου με δύο υπόγεια, με καθαίρεση τμημάτων του και αναδιάταξη του εσωτερικού του με νέο φέροντα οργανισμό και με την ταυτόχρονη επεξεργασία σύγχρονης προσθήκης καθ' ύψος, με χρήση «Ξενοδοχείου» επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 24, στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας, στο Ο.Τ. 66032 Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία «ΑΤ-ΗΛ PROPERTY AE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν άμεσα στο Δημοτικό Κατάστημα για να γνωρίσουν το περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης, ώστε να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 6, την παρ. 3α και 3γ του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) περί «Νέου Οικοδομικού Κανονισμού».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ

***

Πρόσκληση

Επί της από 29-6-2020 και με αριθμό πράξης κατάθεσης 45/29-6-2020 αίτησης του Ιωάννη Καράμπελα του Δημητρίου και της Αννας κατοίκου Λιβαδειάς, Λεωφόρος Παπασπύρου 54 και προσωρινά διαμένοντος στο Παλαιό Φάληρο Αττικής οδ. Αμφιτρίτης 14, με ΑΦΜ 032641829 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 143/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, με την οποία

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ

ο κομιστής της υπ' αριθμ 202005131189610013 τραπεζικής επιταγής, αξίας 15.000,00 ευρώ της ALPHA BANK, επ' ονόματι του Ιωάννη Καράμπελα του Δημητρίου και της Αννας με ημερομηνία 13-6-2020, η οποία φέρει τον πρωτότυπο αριθμό 7013636 στην οπίσθια όψη της, να αναγγείλει το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τις αναφερόμενες στη συνέχεια δημοσιεύσεις, τα δικαιώματά του και εφόσον κατέχει το αξιόγραφο να το καταθέσει στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, άλλως αυτό θα απολέσει την ισχύ του. Επίσης διατάσσεται η δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, Αθηνών και Λιβαδειάς, στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ και η τοιχοκόλλησή της στην Αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Λιβαδειά 30 Ιουλίου 2020

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Λουκάς Καρράς

Δικηγόρος

Σπυρίδωνος 3, 32131 Λιβαδειά

Τηλ & Fax: 2261080136

E mail: likarras@hotmail.com

ΑΦΜ 045156456


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org