ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021
Σελ. /24
1/8/1921
Δήλωσις της Συντακτικής Επιτροπής

Η Συντακτική επιτροπή αναλαμβάνουσα κατ' εντολήν της Κ. Ε. το έργον της θεωρεί αναγκαίον να προβή στην ακόλουθη ανακοίνωση για να κάμη γνωστό από τώρα πως εννοεί την αποστολή της ως όργανο διευθύνον την καθημερινή προπαγάνδα του Κόμματος.

Η Συντακτική Επιτροπή αναλαμβάνουσα τη διεύθυνση του «Ριζοσπάστη» δεν πρόκειται να αναπτύξη δική της πολιτική. Εξαρτώμενη εντελώς απ' την Κ. Ε. του Κόμματος, θέλει περιορισθή αυστηρά μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας που έχει χαράξη αυτή, συμμορφούμενη πιστά προς τις οδηγίες και εγκυκλίους που η Διοίκησις του Κόμματος εκδίδει. Η Συντακτική Επιτροπή εννοούσα έτσι τη θέσι της ως ένα όργανο της Διοικήσεως του Κόμματος θα ερμηνεύση τις απόψεις του Κόμματος και γενικά θα πολιτευθή με απόλυτο συμφωνία και υπό αυστηρά εννοούμενη πειθαρχία προς την Κεντρική Επιτροπή.

Γι' αυτό η Συντακτική Επιτροπή θεωρούσα το «Ριζοσπάστη» όχι σαν ένα φιλεργατικό φύλλο, αλλά σαν το επίσημο όργανο της εργατικής τάξεως της χώρας μας, δεν θα περιορισθή απλώς εις την υπεράσπισι των επαγγελματικών συμφερόντων αυτής ή εκείνης της ομάδος ή των αντιλήψεων αυτών ή εκείνων των προσώπων, αλλά θα διερμηνεύση τις θελήσεις και αντιλήψεις εκείνης της μερίδος της εργατικής τάξεως, η οποία προπορεύται εις τον αγώνα για την απελευθέρωση από τον κεφαλαιοκρατικό ζυγό, η οποία αποτελεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και το έργον της αυτό θα το εκτελέση αποβλέπουσα εις το να τραβήξη προς αυτήν την πρωτοπορεία όλο ένα και νέες εργατικές μάζες και να προσελκύση υπέρ του αγώνος του Κόμματος τις συμπάθειες ολοένα και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

Η Συντακτική Επιτροπή δια να ανταποκριθή προς τον σκοπόν αυτόν θα προσπαθήση, υπό άποψη αρθρογραφική, ειδησεογραφική και φιλοσοφική να ικανοποιήση απολύτως τις ανάγκες του αγώνος. Ο «Ριζοσπάστης» έτσι, ενώ θα παρακολουθήση με τη μεγαλύτερη επιμέλεια και προσοχή το επαγγελματικό κίνημα, ώστε να διαφωτίζη και να καθοδηγή τις κινούμενες εντός αυτού μάζες προς ορθάς κατευθύνσεις και να βοηθή αυτές να προσανατολίζωνται προς τις απόψεις του Κόμματος, ενισχύοντας τον αγώνα των επαγγελματικών ομίλων. Συγχρόνως, με τη χρησιμοποίηση της ειδικότητος, επιστημονικής καταρτίσεως και λογοτεχνικής ικανότητος των διαφόρων συντρόφων, θα ερμηνεύση τα μεγάλα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που τίθενται μπροστά στην αγωνιζόμενη τάξι μας και θα καλλιεργήση το επαναστατικό αίσθημα των εργατικών μαζών. Ο «Ριζοσπάστης» ως όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίον αγωνίζεται για την απελευθέρωσι όλων των καταπιεζομένων λαϊκών μαζών, θα αποβλέψη επίσης να διαφωτίση τους υπαλλήλους, τους αγρότας, τους μικροαστούς για την αληθινή τους θέσι στην κοινωνία και να εξαπλώση επάνω στις πολυάριθμες αυτές λαϊκές μάζες την επιρροή του αγωνιζόμενου υπό τη σημαία του Κόμματος προλεταριάτου. (...)

Είνε βαρύ το έργο της Σ. Ε., η οποία έχει να αναδείξη το πρώτο καθημερινό επίσημο όργανο της Εργατικής Τάξεως στη χώρα μας και εις το βαρύ τούτο έργο καλούνται να συντελέσουν όλοι οι σύντροφοι δια της πιστής και αυστηράς εκτελέσεως όλων των οδηγιών που θα τους αποσταλούν. Πρόκειται δια του ενός και μόνου επίσημου καθημερινού μας οργάνου να εξουδετερώσουμε την ολέθρια επιρροή του κίτρινου τύπου των αστών, ο οποίος, διαθέτων άπειρα μέσα οικονομικά, μεγάλο αριθμό εφημερίδων, πολύ μεγάλη κυκλοφορία, επιτυγχάνει να δηλητηριάζη με ψεύδη την συνείδησιν των λαϊκών μαζών και να την παραγεμίζη με άπειρες πλάνες εναντίον του αγώνος του Κόμματός μας. Το αντιφάρμακο κατά της επιρροής του αστικού τύπου θα είνε η ανάπτυξις της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη», ο οποίος δεν πρέπει να λείπη από εργατικό χέρι, από εργατικό σπήτι, ο οποίος πρέπει να μπαίνη στο κάθε εργαστήρι και εργοστάσιο, στο κάθε κατάστημα, στην κάθε αγροτική καλύβα. Η Σ. Ε. με όλα τα μέσα θα βοηθήση τους συντρόφους εις το καθήκον τους αυτό και πιστεύει πως ο συνηνωμένος αγώνας ολοκλήρου του Κόμματος θα ανατρέψη την επιρροή του εχθρικού για την τάξι μας τύπου και θα υψώση τον «Ριζοσπάστη» σε κυκλοφορία και επιρροή ανάλογη με τον τεράστιο όγκο των λαϊκών μαζών που πιέζονται και τυραννούνται κάτω απ' την κτηνώδη καταπίεσι των ιμπεριαλιστών κεφαλαιούχων.

Ζήτω το καθημερινό μας όργανο.

Η Συντακτική Επιτροπή

***

Το φύλλο του «Ριζοσπάστη» την 1η Αυγούστου 1921 ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε ως «επίσημον όργανον του Σοσιαλιστικού Εργατικού (Κομμουνιστικού) Κόμματος και της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος».

Ηταν η κατάληξη του «δεσμού» που δημιουργήθηκε μεταξύ του «Ριζοσπάστη» και του Κόμματός μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «Ριζοσπάστης» ήταν η μόνη εφημερίδα που παρακολούθησε από κοντά τις εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΕΚΕ (1918) και δημοσίευσε όλα τα υλικά του.

Λίγους μήνες μετά, το Εθνικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ, που συνήλθε τον Μάη του 1919, αποφάσισε να θέσει την εφημερίδα κάτω από τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο του ΣΕΚΕ. Ετσι, στις 15 Σεπτέμβρη 1919 η προμετωπίδα του «Ριζοσπάστη» έφερε πλέον τον υπότιτλο «Σοσιαλιστική Εφημερίς» και διευκρίνιζε πως η μεταβολή της πολιτικής κατεύθυνσης συνέβη από όταν «ο Ριζοσπάστης έπαυσε να πιστεύη ότι μια απλή μεταβολή του πολιτεύματος ανταποκρίνεται προς ό,τι σήμερον οι πολεμήσαντες λαοί, αι πάσχουσαι λαϊκαί τάξεις αποβλέπουν, από της στιγμής καθ' ήν αι σημεριναί αστικαί δημοκρατίαι απεδείχθησαν οι μεγαλύτεροι εχθροί του αγώνος και των επιδιώξεων των εργαζόμενων τάξεων».

Η πορεία της σύνδεσης του «Ριζοσπάστη» με το ΣΕΚΕ ολοκληρώθηκε τα επόμενα δύο χρόνια. Στις 2 Ιούνη 1920, έπειτα από απόφαση του 2ου Συνεδρίου του ΣΕΚΕ, η ΚΕ ανέλαβε επίσημα τον έλεγχο της πολιτικής της εφημερίδας και την 1η Αυγούστου 1921, όπως ήδη σημειώσαμε, η εφημερίδα έγινε όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.

100 χρόνια μετά ο «Ριζοσπάστης» παραμένει στο «πόστο» του, στο πλάι του ΚΚΕ, εκφραστής της πολιτικής του και «φωνή» της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου.

Βλ. περισσότερα:

-- Συντακτική Επιτροπή του «Οδηγητή» (Επίμ.), «Κομματικός - Επαναστατικός Τύπος», εκδ. «Σύγχρονη Εποχή» - «Οδηγητής», Αθήνα, 2010
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org