Σάββατο 11 Γενάρη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Φέρνει στα μονοπώλια φθηνό εργατικό δυναμικό

Οδηγίες της ΕΕ για την «εισαγωγή» εργατικού και ερευνητικού δυναμικού στους τομείς που ιεραρχούν τα μονοπώλια αναλαμβάνει να προωθήσει η Ελληνική Προεδρία

Την ίδια ώρα που εντείνει τη βάρβαρη καταστολή ενάντια στους μετανάστες, η ΕΕ προωθεί τη στοχευμένη «εισαγωγή» εργαζομένων από άλλες χώρες εκεί που τους χρειάζεται το κεφάλαιο

Icon

Την ίδια ώρα που εντείνει τη βάρβαρη καταστολή ενάντια στους μετανάστες, η ΕΕ προωθεί τη στοχευμένη «εισαγωγή» εργαζομένων από άλλες χώρες εκεί που τους χρειάζεται το κεφάλαιο
Σε ...ανώτερο επίπεδο μπαίνει η απάνθρωπη αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ καθώς την ίδια ώρα που εντείνει την καταστολή ενάντια στους μετανάστες και τους πρόσφυγες με κλειστά σύνορα και πογκρόμ, σχεδιάζει να επεκτείνει τις «επιλεκτικές» εισαγωγές υπηκόων τρίτων χωρών, πάμφθηνου ή και εντελώς τζάμπα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, σε εκείνους τους συγκεκριμένους τομείς που έχουν ανάγκη τα μονοπώλια.

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτού του σχεδίου έχει αναλάβει να παίξει η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ, καθώς μια από τις βασικές προτεραιότητές της είναι η επίτευξη «πολιτικής συμφωνίας» μεταξύ Συμβουλίου της ΕΕ και Ευρωκοινοβουλίου στις προτάσεις για δύο σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας πάνω στις δύο προτάσεις ώστε να προωθηθούν ταχέως για εφαρμογή στην πράξη.

Η μεν πρώτη («Σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρηματικής μετάθεσης») αφορά τη «νόμιμη» είσοδο και διαμονή στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών, «αποσπασμένων εργαζομένων» στο πλαίσιο «ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων» (από μια τρίτη χώρα όπου δραστηριοποιείται ένα ευρωενωσιακό μονοπώλιο στην έδρα του εντός ΕΕ), επισήμως με στόχο την «αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της ΕΕ» λόγω γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και την «αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού τρίτων χωρών προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας», την ελεγχόμενη και προγραμματισμένη εισαγωγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες των ευρωενωσιακών πολυεθνικών. Η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, όπως σημειώνεται και στη σχετική πρόταση, έχει ως στόχο και το να διευκολύνει «τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην αγορά εργασίας της ΕΕ». Μέχρι τώρα αφορούσε κυρίως τη μεταφορά εργαζομένων πολυεθνικών εταιρειών, αλλά πρόθεση της ΕΕ είναι η ρύθμιση να επεκταθεί και σε μικρότερες εταιρείες.

Η δεύτερη πρόταση οδηγίας αφορά στην «είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ για έρευνα, σπουδές, ανταλλαγή μαθητών, έμμισθη και άμισθη άσκηση, εθελοντική υπηρεσία και εσωτερική άμισθη βοήθεια». Μέχρι τώρα αφορούσε κυρίως τους κατόχους της λεγόμενης «μπλε κάρτας» (για εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό που εισέρχεται για εργασία και διαμονή στην ΕΕ).

Οι τέτοιες προωθούμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στην ενιαία στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων και της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσουν την παραπέρα μονοπωλιακή κερδοφορία και έχουν στόχο, δρομολογημένο εντός ευρωένωσης ήδη από την εποχή του Μάαστριχτ, το παραπέρα φτήνεμα της τιμής της εργατικής δύναμης. Εξ ου και οι τέτοιες στοχευμένες εισαγωγές εργατικού δυναμικού, με τα εκάστοτε απαιτούμενα για τα μονοπώλια προσόντα, θα αξιοποιηθούν για εφαρμογή ακόμα χαμηλότερων αμοιβών και επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση στην ΕΕ εργατικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα ευρωενωσιακά μονοπώλια στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τα μονοπώλια άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Συνολικά σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ως προτεραιότητες ορίζονται η ενίσχυση της διασύνδεσης των πολιτικών μετανάστευσης με τις ανάγκες των «αγορών εργασίας» των κρατών-μελών, η «ενσωμάτωση» (βλ. υποταγή) των μεταναστών «στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού», η στενότερη συνεργασία ΕΕ και χωρών προέλευσης ή διέλευσης, ώστε να διευκολύνονται οι επιστροφές (βλ. απελάσεις) «παρανόμως εισερχομένων» μεταναστών.

Τι προβλέπουν οι προωθούμενες οδηγίες

Αυτές οι οδηγίες της ΕΕ είναι απόλυτα ενταγμένες στις ανάγκες των ευρεωνωσιακών μονοπωλίων να εξασφαλίσουν και διευρύνουν την κερδοφορία τους, να εξοπλιστούν για τις παραπέρα συγκρούσεις τους με τα μονοπώλια άλλων ζωνών. Τα λένε οι ίδιοι...

Η Κομισιόν έχει κυκλοφορήσει ήδη από το 2010 την πρόταση οδηγίας «σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρηματικής μετάθεσης». Μάλιστα στα διάφορα κέντρα των Βρυξελλών και άλλων ευρωενωσιακών πρωτευουσών ασκείται και κριτική προς τους «θεσμούς» της ΕΕ γιατί δεν προχώρησε ακόμα η υιοθέτησή της.

Στο κείμενο της πρότασης διαβάζουμε: «Οι εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας και την κατανομή στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων απαιτούν επίσης αυξημένη κινητικότητα».

Επίσης: «Τα μέτρα προσέλκυσης επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης υπηκόων τρίτων χωρών, όπως το βασικό προσωπικό υπερεθνικών επιχειρήσεων, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο που προσδιορίζει η στρατηγική "ΕΕ 2020", η οποία έθεσε ως στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, με μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες και καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς εργατικού δυναμικού με τη ζήτηση. Η διευκόλυνση των ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων αποτελεί επίσης στόχο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ». Σημειωτέον η Στρατηγική «ΕΕ 2020» έχει στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωμονοπωλίων με γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων, πλήρη υποταγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στις πολυεθνικές.

Εξάλλου, στην Κομισιόν κυκλοφορεί ήδη από τις 25/3/2013 η πρόταση οδηγίας «σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της έρευνας, σπουδές, ανταλλαγή σπουδαστών» κλπ.

Διαβάζουμε: «Η παρούσα πρόταση (...) έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"». Και παρακάτω: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" (...) το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ είναι μια πηγή από άτομα με υψηλή εξειδίκευση και οι φοιτητές και ιδίως οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων χωρών είναι όλο και πιο περιζήτητοι».

Προτρέπει δε στην επιτάχυνση της εφαρμογής λόγω των ανταγωνισμών με τα μονοπώλια άλλων περιοχών: «Η ΕΕ αντιμετωπίζει επίσης μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της καινοτομίας. Η Ευρώπη δαπανά 0,8% του ΑΕΠ της λιγότερο από τις ΗΠΑ και 1,5 % λιγότερο από την Ιαπωνία κάθε χρόνο για Ερευνα και Ανάπτυξη. Χιλιάδες από τους καλύτερους ερευνητές έχουν μετακινηθεί σε χώρες όπου οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Παρά το γεγονός ότι η αγορά της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και όχι αρκετά φιλική προς την καινοτομία. Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" (...) έθεσε το στόχο της αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, που απαιτεί κατ' εκτίμηση ένα εκατομμύριο περισσότερες θέσεις εργασίας στην έρευνα στην Ευρώπη (...) Υπήκοοι τρίτων χωρών σπουδαστές και ερευνητές μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή καλά εκπαιδευμένων εργαζομένων και ανθρώπινου κεφαλαίου (...)».


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org