Σάββατο 5 Γενάρη 2013 - Κυριακή 6 Γενάρη 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
Παρέμβαση του ΚΚΕ για την ακαταλληλότητα του ΧΥΤΑ

Nα σταματήσει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση κατασκευής του παράνομου ΧΥΤΑ και να προωθηθούν συνολικότερες ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
Nα σταματήσει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση κατασκευής του παράνομου ΧΥΤΑ και να προωθηθούν συνολικότερες ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, με θέμα την ακαταλληλότητα του ΧΥΤΑ Γραμματικού. Στην Ερώτηση, που υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και Σπύρος Χαλβατζής, επισημαίνονται, μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ, ενάντια στο περιεχόμενο του αντιλαϊκού, αντιπεριβαλλοντικού ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και ενάντια στη χωροθέτηση σε ακατάλληλες θέσεις των τριών ΟΕΔΑ. Με επανειλημμένες, άλλωστε, κοινοβουλευτικές - εκτός των άλλων - παρεμβάσεις μας έχουμε αναδείξει και το ζήτημα αυτό θέτοντας ως προτεραιότητες: Τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης, την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων στο υπόψη αντικείμενο, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους, με πλήρη δικαιώματα, τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμεικτων, την ορθολογική μεταφορά μέσω σταθμών μεταφόρτωσης, την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών, τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών. Για την περίπτωση, ειδικότερα, της Αττικής να κλείσει άμεσα και οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, οι χωροθετήσεις να αναζητηθούν εκτός του Θριάσιου, χωρίς να αποκλείονται και εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στο μεταξύ να προωθηθούν άμεσα δράσεις ήπιας ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (περιλαμβανομένων και των οργανικών) στην Αττική και γενικότερα. Ολα αυτά με κεντρικούς δημόσιους πόρους χωρίς καμιά φοροαφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας».

«Με την παρούσα Ερώτησή μας - επισημαίνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ - επικεντρώνουμε στην περίπτωση της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Γραμματικού, σε συνέχεια στοιχείων που μας έθεσε υπόψη η τοπική Επιτροπή Αγώνα κατά του υπόψη ΧΥΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η υπ' αρ. 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ έκρινε νόμιμη την ανανέωση ισχύος της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) ως προς τα έργα κατασκευής του ΧΥΤΑ, έθετε όμως την παρακάτω αίρεση (η υπογράμμιση δική μας):

«Μόνο κατόπιν συντάξεως του τελικού πορίσματος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και εάν σε αυτό διαπιστωθεί αρμοδίως η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία οφείλει να επανεξετάσει τον αρχικό σχεδιασμό [σ.σ.: του ΧΥΤΑ] και να προβεί είτε στην τροποποίησή του είτε στην επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της».

Η αίρεση αυτή διατυπώθηκε επειδή, όπως αναφέρεται στη σκέψη 20, σε αυτοψίες που διενήργησαν την 21.10.10 και την 4.2.11 όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) «διαπίστωσαν αφ' ενός μεν την ύπαρξη δύο ρεμάτων, εκ των οποίων το πρώτο διέρχεται μέσα από τα υπό διαμόρφωση κύτταρα πλησίον της θέσης των αρχαιολογικών κατασκευών και συνενώνεται με το δεύτερο που διέρχεται από τα όρια των κυττάρων βορειοδυτικά του ΧΥΤ ...» (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Σε συνέχεια, σε επόμενο έγγραφο (14.4.2011) της ΕΥΕΠ ανασκευάζονται εν μέρει, μετά από παρέμβαση της ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τα ως άνω συμπεράσματα των δύο αυτοψιών και το όλο ζήτημα παραπέμπεται στο «τελικό πόρισμα» και σε «ενδεχόμενη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 εκθέσεως ελέγχου σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος...».

Ηδη με την από 18.01.12 αναλυτική «Εκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας...» της ΕΥΕΠ για το υπόψη έργο (κατασκευή της ΟΕΔΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού) προς την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έκθεση εμπεριέχει και το τελικό πόρισμα της ΕΥΕΠ ως προς την ύπαρξη ή μη ρεμάτων, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, όπως ζητούσε να αποσαφηνιστεί η 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ. Πράγματι στο τέλος της σελ. 19 της Εκθεσης διατυπώνεται το παρακάτω τελικό πόρισμα (οι υπογραμμίσεις υπάρχουν στο πρωτότυπο):

«Από τα αναφερθέντα στην παρ. Γ3 προκύπτει ότι η συνένωση των δύο κυρίων ρεμάτων σε ένα, πραγματοποιείται εντός του χώρου του ΟΕΔΑ μεταξύ του λοφίσκου, που βρέθηκαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, και πριν από την υπό κατασκευή μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων».

Παρ' όλ' αυτά η Περιφέρεια Αττικής αντί να συμμορφωθεί με τη μνημονευθείσα απόφαση του ΣτΕ και να αποστείλει την Εκθεση της ΕΥΕΠ, με το εμπεριεχόμενο σε αυτήν πόρισμα, στην «αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία» (προκειμένου να ενεργήσει αυτή σύμφωνα με τα ως άνω παραγγελλόμενα), προτίμησε να αναθέσει σε τρεις καθηγητές του ΕΜΠ τη σύνταξη «Τεχνικής Εκθεσης» για την ανασκευή του πορίσματος της ΕΥΕΠ, όπως άλλωστε ομολογείται στην Εισαγωγή της σχετικής τους «Τεχνικής Εκθεσης».

Ατυχώς, όμως, για την Περιφέρεια και ανεξάρτητα από τις προθέσεις των ερευνητών, το γεγονός είναι, ότι προκειμένου να στηρίξουν τις αιτιάσεις τους παρουσιάζουν στοιχεία που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ο χώρος της ΟΕΔΑ Γραμματικού και ειδικότερα του ΧΥΤΑ εμπίπτει σε ένα από τα βασικά κριτήρια αποκλεισμού, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη Μελέτη του Β' Σταδίου του Περιφερειακού Σχεδιασμού, έτους 2003, υπό το καθεστώς ισχύος του οποίου τελούσε η επίδικη ΜΠΕ της ΟΕΔΑ και η οικεία ΑΕΠΟ του 2003, ήδη ανανεωθείσα. Πιο συγκεκριμένα:

Γίνεται δεκτό, ότι οι μισγάγγειες που διατρέχουν το χώρο μεταφέρουν νερό αλλά όχι «τέτοιες ποσότητες νερού ώστε να θεωρηθούν ρέματα». Τι θεωρούνται λοιπόν ρέματα; Από τους διάφορους ορισμούς που υπάρχουν, είναι προφανές ότι στην προκείμενη περίπτωση αρμόζει αυτός που περιλαμβάνεται στη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλ. στην ΚΥΑ 15393/2002 («Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες...»). Σε αυτήν ως «ρέμα θεωρείται το τμήμα του επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου που δεν έχει σαφή και διαμορφωμένη κοίτη και το οποίο εμφανίζει ροή κατά τις βροχοπτώσεις» (περιοδική ροή). Διευκρινίζεται ότι η ροή που εμφανίζεται κατά τις έντονες βροχοπτώσεις (παροδική ροή), χαρακτηρίζει την περίπτωση των χειμάρρων.

Στη σελ. 6 της Τεχνικής Εκθεσης, παρατίθεται Φύλλο Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), όπου σημειώνεται χονδρικά το περίγραμμα της ΟΕΔΑ. Στο σχήμα αυτό εμφανίζεται ξεκάθαρα μια σημαντική «υδρορρόη περιοδικής ροής», κατά το οικείο υπόμνημα, (δηλ. ρέμα κατά τον πιο πάνω ορισμό) να διασχίζει το χώρο και να ενώνεται πάνω ακριβώς στο όριο του χώρου με ένα άλλο παρόμοιο ρέμα σχηματίζοντας από το σημείο αυτό και κατάντη μέχρι τη θάλασσα «υδρορρόη διαρκούς ροής», δηλ. ρέμα και κατά την άποψη της υπόψη Τεχνικής Εκθεσης. Διαψεύδεται έτσι και «εξ οικείων» ο βασικός ισχυρισμός της ΜΠΕ ότι το όριο του χώρου απέχει 300 μέτρα από το υπόψη ρέμα.

Ο ισχύον μέχρι το Φλεβάρη του 2006 Περιφερειακός Σχεδιασμός (τόσο το Α΄ Στάδιο όσο και το Β' Στάδιο αυτού) μεταξύ των κριτηρίων αποκλεισμού ενός χώρου για κατασκευή ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων), καθόριζε και το παρακάτω (Β' Στάδιο, σελ. 73):

«Α: Το όριο της ΟΕΔΑ να απέχει σε ευθεία (οριζόντια επί χάρτου) απόσταση τουλάχιστον: Α8. Πεντακόσια μέτρα (για το ΧΥΤΑ) από τη χειμέρια κοίτη υδατορρεύματος μόνιμης ροής, 300 μ. από την κοίτη υδατορρεύματος περιοδικής ροής και 150 μ. από τη διαμορφωμένη κοίτη χειμάρρων»(οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Από τα παραπάνω προκύπτει ως συμπέρασμα ότι, ακόμη και με τα στοιχεία της Τεχνικής Εκθεσης των 3 καθηγητών του ΕΜΠ, η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού είναι παράνομη, και επίσης ότι συντρέχει η αίρεση του ΣτΕ για την επανεξέταση του όλου σχεδιασμού του ΧΥΤΑ, καθώς:

Ο ΧΥΤΑ διασχίζεται πράγματι από «υδρορρόη περιοδικής ροής», δηλ. από ρέμα σύμφωνα με τον αναφερθέντα ορισμό της οικείας ΚΥΑ, ενώ σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού του ΠΕΣΔΑ που ίσχυε τότε έπρεπε να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από τα όριά του.

Η «υδρορρόη διαρκούς (σ.σ.: άλλως «μόνιμης») ροής» βρίσκεται σε επαφή με το όριο της ΟΕΔΑ. Αλλά και αν ακόμη δεχθεί κανείς τον ισχυρισμό της ΜΠΕ, ότι απέχει 300 μ. από το πλησιέστερο όριο του ΧΥΤΑ, εμπίπτει και πάλι στο κριτήριο αποκλεισμού των 500 τουλάχιστον μέτρων.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με τη μνημονευθείσα απόφαση του ΣτΕ, που παραπέμπει στην προγενέστερη 1953/2007 σχετική απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση «η λειτουργία του ένδικου χώρου υγειονομικής ταφής δεν είναι επιτρεπτή χωρίς παράλληλη λειτουργία της μονάδας αυτής», δηλ. της «μονάδας προεπεξεργασίας», που τώρα βαφτίστηκε σε «μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων» (ΜΕΑ).

Υστερα από τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί, τι μέτρα προτίθενται να πάρουν, ώστε να σταματήσει κάθε περαιτέρω ενέργεια που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση κατασκευής του παράνομου σύμφωνα με τα παραπάνω ΧΥΤΑ και να προωθήσουν συνολικότερες ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων;».


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org