Τετάρτη 7 Νοέμβρη 2012
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μαζικές απολύσεις και συνθήκες τρομοκρατίας

Τι προβλέπεται για την κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων, μετατάξεις, διαθεσιμότητα, αργία υπαλλήλων

Πραγματικό σφαγείο για τους δημόσιους υπάλληλους δημιουργεί η κυβέρνηση με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση. Ερχονται μαζικές απολύσεις εργαζομένων μόνιμων ή αορίστου χρόνου, καταργείται η μονιμότητα μέσω της μαζικής κατάργησης οργανικών θέσεων, ενώ η διαθεσιμότητα αποτελεί το φύλλο συκής πίσω από το οποίο κρύβεται το χαρτί της απόλυσης. Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπολογίζουν πως μέσα στο 2013 πάνω από 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα με τα νέα μέτρα, ενώ θυμίζουμε πως το μνημόνιο αναφέρεται σε 25.000. Οσοι από αυτούς δε μεταταχθούν ή δε μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες, το πολυνομοσχέδιο αναφέρει ρητά ότι θα απολυθούν με τη λήξη της διαθεσιμότητας που διαρκεί ένα χρόνο!

Ταυτόχρονα, αλλάζει άρδην το πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, το οποίο πλέον θα αποτελεί μια ανεξέλεγκτα αιωρούμενη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των υπαλλήλων. Εισάγεται σε μαζική βάση το μέτρο της αργίας, ενώ το τεκμήριο της αθωότητας του υπαλλήλου ουσιαστικά καταργείται.

Ακόμα, ανοίγει διάπλατα η πόρτα και για πολιτικές διώξεις, ενώ ο υπάλληλος θα βρίσκεται υπό έλεγχο και με την απειλή της αργίας για τη ζωή που διάγει και τις πράξεις στις οποίες προβαίνει ακόμη και εκτός εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα τίθεται σε αργία ο υπάλληλος που επιθυμεί ένα διαφορετικό Σύνταγμα από το σημερινό ή έχει άλλη γνώμη για το πολίτευμα και την έννοια της Πατρίδας, όπως κι εκείνος που διώκεται πειθαρχικά με την κατηγορία της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Μετατάξεις - διαθεσιμότητα

Με το νομοσχέδιο επιτρέπονται οι μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δημοσίου, λόγω μεταβολής αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και εφόσον μετά από αξιολόγηση προκύπτει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταφέρονται και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Μετά την πράξη μεταφοράς ή μετάταξης του υπαλλήλου, μπορεί να καταργείται η οργανική θέση. Ο μόνιμος υπάλληλος που δε θα εμφανιστεί στη θέση που μετατάχθηκε θεωρείται ότι διαπράττει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται τουλάχιστον με ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ. Αυτός που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και δεν εμφανίζεται στη θέση που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ. Ο εργαζόμενος αορίστου χρόνου που δεν εμφανίζεται στη νέα του θέση ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι σε όλο το Δημόσιο, που καταργούνται οι οργανικές τους θέσεις, βγαίνουν σε διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα χρόνο και ο υπάλληλος παίρνει το 75% του βασικού του μισθού. Οι μόνιμοι και οι αορίστου χρόνου που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, εφόσον δε μεταταχθούν ή μεταφερθούν ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ μόλις λήξει ο χρόνος διαθεσιμότητας.

Αργία

Τίθενται σε αργία όσοι υπάλληλοι:

α) Εχουν καταδικαστεί σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό σε φυλάκιση και όσοι έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε προσωρινή κράτηση ακόμη κι αν υπάρξει άρση της προσωρινής κράτησης.

β) Οι υπάλληλοι για τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: Κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.

γ) Για πειθαρχικά παραπτώματα όπως: Αρνηση αναγνώρισης συντάγματος και έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και στο Πολίτευμα. Παράβαση καθήκοντος. Αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος. Αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Σοβαρή απείθεια. Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων. Χρησιμοποίηση ιδιότητας ή πληροφοριών λόγω της ιδιότητας προς όφελος του ιδίου ή τρίτων. Αρνηση συνεργασίας με τις Ανεξάρτητες Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τις υπηρεσίες Ελέγχου στο Δημόσιο. Φθορά από ασυνήθιστη χρήση ή εγκατάλειψη ή παράνομη χρήση, πράγματος που ανήκει στην υπηρεσία. Παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικών παραπτωμάτων. Μη τήρηση ωραρίου. Ανάρμοστη συμπεριφορά στους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση του πολίτη, μη έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων, άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ, μη ανάρτηση ή πλημμελής ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο, μη εφαρμογή απλουστευτικών διαδικασιών και αντιγραφειοκρατικών διατάξεων.

δ) Η αργία λήγει αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία.

ε) Ο υπάλληλος που τίθεται σε αργία λαμβάνει κατά τη διάρκεια αυτής το 75% των νόμιμων αποδοχών του.

στ) Οσοι καταδικαστούν τελεσίδικα σε οριστική παύση ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ.

Κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων

Χάνουν τις οργανικές τους θέσεις (οι οποίες καταργούνται) και βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και με ειδικότητα Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή άλλη αξιόπιστη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Αυτές οι οργανικές θέσεις θα καταργηθούν και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν θα βγουν σε διαθεσιμότητα εφόσον: ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: α) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και β) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων (Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων) που υπηρετούν στον οικείο φορέα.

Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Με τη δημοσίευση του νόμου οι Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων μέσα σε διάστημα 3 ημερών πρέπει να στείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατάλογο με υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης και τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.

Σε διάστημα 10 ημερών οφείλουν να στείλουν στο υπουργείο τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται και τις πράξεις με τις οποίες τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org