Παρασκευή 20 Νοέμβρη 2009
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα άρθρα της Πρότασης Νόμου
Αρθρο 1

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου, με συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και τους παρέχοντες υπηρεσία μέσω προγραμμάτων stage, στο δημόσιο τομέα.

1. Προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικό που στην πράξη παρέχει εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που φέρει η σχέση εργασίας του, όπως ενδεικτικά σύμβαση έργου, μονιμοποιείται, κατατασσόμενο σε οργανικές θέσεις, μετατρεπομένης της σύμβασης εργασίας του σε δημοσίου δικαίου.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για το προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 (προγράμματα stage), ή άλλων τυχόν διατάξεων ή πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του πιο πάνω άρθρου του Ν. 2639/1998.

2. Προσωπικό που υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικό που στην πράξη παρείχε εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που έφερε η σχέση εργασίας του, όπως ενδεικτικά σύμβαση έργου, έχει τη δυνατότητα διορισμού, με την κατάταξή του σε οργανικές θέσεις, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Προϋπόθεση για τον πιο πάνω διορισμό είναι η λήξη της εργασιακής σχέσης, του πιο πάνω προσωπικού να έγινε μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον κατά το χρόνο λήξης της είχε συμπληρωθεί συνολικός χρόνος εργασίας 12 μηνών, ανεξαρτήτως διακοπών ή ανανεώσεων.

Τα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για το προσωπικό που παρείχε τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 (προγράμματα stage), ή άλλων τυχόν διατάξεων ή πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του πιο πάνω άρθρου του Ν. 2639/1998.

3. Η κατάταξη του προσωπικού των προηγούμενων παρ. 1 και 2 γίνεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας, του φορέα στον οποίο το πιο πάνω προσωπικό προσφέρει ή προσέφερε τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση δε που δεν υφίστανται τέτοιες, συνιστώνται νέες με την πράξη κατάταξης.

Ειδικότερα, για το προσωπικό της παρ. 2, σε περίπτωση απασχόλησής του σε περισσότερους από ένα φορείς, η κατάταξη γίνεται στο φορέα στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του την τελευταία φορά.

4. Για την υπαγωγή στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ενδιαφερόμενο προσωπικό οφείλει να υποβάλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αίτηση στον φορέα που προσφέρει ή αντίστοιχα προσέφερε τις υπηρεσίες του. Στο σημείο αυτό έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου.

5. Η μετατροπή της σχέσης εργασίας του προσωπικού της παρ. 1 και ο διορισμός του προσωπικού της παρ. 2 γίνεται με την πράξη κατάταξης και ανατρέχει αναδρομικά στο χρόνο υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Στο πιο πάνω προσωπικό αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για όλες τις συνέπειες το σύνολο του χρονικού διαστήματος που υπηρέτησε στο δημόσιο τομέα.

Απαγορεύεται η χειροτέρευση της θέσης του πιο πάνω προσωπικού σε σχέση με τη θέση που κατείχε πριν από τη μονιμοποίηση ή τον επαναδιορισμό του.

6. Ως «δημόσιος τομέας» εννοείται: α) Κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται στο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό, β) τα κάθε είδους ΝΠΔΔ, γ) τα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, δ) οι δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις των οποίων μέρος ή το σύνολο της διοίκησης ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ως μέτοχος ή άλλως ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χρηματιστηριακή αγορά της χώρας ή του εξωτερικού, ε) οι θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ και δ, και στ) οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους.

Αρθρο 2

Επιτρεπόμενη σύναψη συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.

1. Σύναψη συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη πρόσκαιρων ή επειγουσών αναγκών (θεομηνίες, σεισμοί, γενικότερα φυσικές καταστροφές) και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν δηλαδή οι παραπάνω ανάγκες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με το υφιστάμενο λοιπό προσωπικό και με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

2. Οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να καταρτίζονται εγγράφως. Στο σχετικό έγγραφο πρέπει να αναφέρονται με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία οι λόγοι που στη συγκεκριμένη περίπτωση καθιστούν αναγκαία τη σύναψη σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου.

3. Η σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με σκοπό τη δοκιμασία του εργαζομένου απαγορεύεται.

Αρθρο 3

Κατάργηση όλων των προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (προγράμματα stage) και της μερικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

1. Καταργείται το άρθρο 20 του Ν. 2639/1998 στο δημόσιο τομέα. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως δημόσιος τομέας εννοείται αυτός, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του παρόντος νόμου.

2. Καταργείται η παράγρ. 12 του άρθρου 32 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3302/2004 και από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3552/2007.

Το προσωπικό που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος παρέχει τις υπηρεσίες του στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων, μονιμοποιείται, κατατασσόμενο σε οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

3. Καταργούνται τα άρθρα 1-8 του Ν. 3250/2004. Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολείται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ , τα Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεις άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από το Δημόσιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μονιμοποιείται, κατατασσόμενο σε οργανικές θέσεις, μετατρεπομένης της σύμβασης εργασίας του σε πλήρους απασχόλησης δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

Αρθρο 4

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα.

1. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συμβάσεις ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως και αν χαρακτηρίζονται, μετατρέπονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

2. Οι από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής συμβάσεις ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, όπως και αν χαρακτηρίζονται, θεωρούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Και στον ιδιωτικό τομέα τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 5

Κατάργηση όλων των προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (προγράμματα stage), καθώς επίσης και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα.

1. Καταργείται το άρθρο 20 του Ν. 2639/1998 στον ιδιωτικό τομέα. Οι κατά την έναρξη του παρόντος παρέχοντες εργασία σε εργοδότη, σε εφαρμογή των πιο πάνω καταργούμενων προγραμμάτων stage, εξακολουθούν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, με σύμβαση εργασίας η οποία αυτοδικαίως καθορίζεται ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εφαρμοζομένων γι' αυτήν όλες οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2. Καταργούνται οι ειδικές μορφές απασχόλησης του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998, όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υφιστάμενες βάσει των πιο πάνω καταργούμενων διατάξεων σχετικές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εφαρμοζομένων γι' αυτές όλων των σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας..

3. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 και το άρθρο 7 του Ν. 2874/2000, όπως και κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει την καθιέρωση της μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υφιστάμενες σχέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, εφαρμοζομένων γι' αυτές όλων των σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας..

4. Καταργείται η παράγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2639/1998μ όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θεσμοθετεί την εκ περιτροπής απασχόληση.

5. Καταργείται το άρθρο. 4 του Ν. 2639/1998 όπως ισχύει, καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη που θεσμοθετεί τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι εργαζόμενοι που τυχόν παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του ιδιωτικού τομέα με συμφωνίες βάσει των πιο πάνω καταργούμενων διατάξεων, εξακολουθούν να εργάζονται στους ίδιους φορείς, μετατρεπομένης αυτοδίκαια της σχέσης εργασίας τους σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εφαρμοζομένων όλων των σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν οι φορείς στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι με συμφωνίες βάσει των πιο πάνω καταργούμενων διατάξεων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται στους ίδιους φορείς και μονιμοποιούνται, εφαρμοζόμενης, για την εργασιακή σχέση των εργαζομένων αυτών, της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος.

6. Καταργείται το άρθρο 41 του Ν. 1892/1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 2639/1998 και το άρθρο 5 του Ν. 2874/2000, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

7. Καταργείται το άρθρο 5 του Ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 2874/2000, το άρθρο 5 του Ν. 3144/2002 και το άρθρο 3 του Ν. 3227/2004, καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας.

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20-26 του Ν. 2956/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004, καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στις Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ενοικίασης εργαζομένων). Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εργαζόμενοι των πιο πάνω Εταιρειών που απασχολούνται σε άλλους (έμμεσους) εργοδότες, θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνδέονται με σχέση εργασίας με τους έμμεσους αυτούς εργοδότες και μάλιστα με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις οποίες εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Αρθρο 6

Διατήρηση ευνοϊκότερων για τους εργαζομένους διατάξεων.

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης της διοίκησης αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων για τους εργαζόμενους διατάξεων που περιέχονται σε νόμο, κανονιστική πράξη της διοίκησης, συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 7

Χρόνος έναρξης ισχύος.

Η ισχύος του παρόντος νόμου, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org