Τετάρτη 20 Νοέμβρη 1996
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Κομμουνισταί επιδράμουν εις Θεσσαλίαν

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΖΟΥΜΑΚΑ

Την καλημέρα μου, κύριε υπουργέ. Λαμβάνω το θάρρος ν' απευθυνθώ προς την υμετέραν εξοχότητα, πρωτίστως, διότι εκτιμώ τας εκσυγχρονιστικάς ιδέας σας κι επιπροσθέτως θαυμάζω την γενναιότητάν σας ν' απεμπλακείτε από το άχαρον και εν πολλοίς αντεθνικόν σοσιαλιστικό παρελθόν σας. Ταυτοχρόνως, διά να σας ενημερώσω - εκφράζων ούτως την αγωνίαν και τους φόβους μου διά το μέλλον σας εις την κυβέρνησιν - ότι πλείστοι όσοι κίνδυνοι ελλοχεύουν εκ της καταστάσεως, ήτις επικρατεί τη σήμερον εις την ελληνικήν ύπαιθρον και δη εις Θεσσαλίαν.

Εκ προοιμίου, σας διαβεβαιώ ότι εξετίμησα δεόντως - ως και άπαντες οι εθνικόφρονες ομοϊδεάται μας - την αποφασιστικότηταν με την οποίαν αντιμετωπίζετε την επαπειλούμενην αγροτικήν αναταραχήν. Καθότι πιστεύω ότι τοιαύτη πρέπει να είναι η στάσις ενός υπουργού Γεωργίας - και μάλιστα του ιδικού σας διαμετρήματος - έναντι των χωρικών, οίτινες έχουν το θράσος ν' αμφισβητούν την πολιτικήν της κυβερνήσεως και, έτι περισσότερον, το εκσυγχρονιστικόν πρόσωπόν σας.

Συμφωνώ, δε, απολύτως μαζί σας και επαυξάνω ότι κομμουνιστικός δάκτυλος βρίσκεται πίσω από τας εξαγγελθείσας αγροτικάς κινητοποιήσεις.

Θεσσαλός ων, υπουργέ μου, γνωρίζω εκ του σύνεγγυς και καταγγέλλω μέτ' επιτάσεως, εν πλήρει αγανακτήσει, ότι η Θεσσαλία κομμουνιστοκρατείται. Ενοπλοι κομμουνισταί - μ' επικεφαλής τους γνωστούς κομμουνιστοσυμμορίτας Παττάκην εκ Λαρίσης, Μπούταν εκ Καρδίτσης και Τσιοτινόν εκ Τρικάλων, τα γένια των οποίων στάζουν αίμα - μετ' αφελών συνοδοιπόρων των, περιοδεύουσι ανά τα χωρία και τρομοκρατούν τους φιλησύχους αγρότες. Πληροφορίαι δε αναφέρουσι ότι στρατολογούν άνδρας, αλλά και γυναικόπαιδα - προχωρώντες εις νέον παιδομάζωμα - προκειμένου να συστήσουν λαϊκόν στρατόν, ον θα στρέψουν εναντίον της λαοφιλούς κυβερνήσεώς σας και υμών των ιδίων.

Μάλιστα, οι κομμουνιστοσυμμορίται δε διστάζουν να στραφούν και κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εγκαλώντας την ως υπεύθυνον διά τα προβλήματα άτινα αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και καλούν δε τους αγρότες να ξεσηκωθούν εναντίον της. Πλήρης εθνικής εντροπής κι ακράτου λύπης, σας πληροφορώ ότι η κομμουνιστική προπαγάνδα διαβρώνει και ενεργοποιεί, ου μόνον τους αφελείς αγρότες, αλλά και εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιστήμονες της περιοχής, ους συσπειρώνουν εις κοινόν μέτωπον αγώνος. Είναι χαρακτηριστικόν ότι η πλειοψηφία των ιδικών μας ανθρώπων - ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και γενικότερον των εθνικών πολιτικών παρατάξεων - ακολουθούν τους κομμουνιστάς, δηλώνοντες ότι θα λάβουν δυναμικώς μέρος εις την κινητοποίησιν.

Αγωνιών, υπουργέ μου, ως προανέφερα, διά το μέλλον εσού, της κυβερνήσεως και του κόμματός μας, ευελπιστώ εις άμεσον επέμβασιν της εννόμου τάξεως, ούτως ώστε εμποδιστούν οι κομμουνισταί εις την επιχείρησιν διαβρώσεως του αγροτικού πληθυσμού. Επί πλέον προτείνω την 28ην Νοεμβρίου, καθ' ην ανεκοινώθη ότι θα λάβει χώραν η αγροτική εξέγερσις, όπως ενεργοποιηθώσι πάραυτα άπασαι αι δυνάμεις των ΜΑΤ, ίνα αντιμετωπιστεί καταλλήλως - και δη παταχθεί βιαίως - η κομμουνιστική απειλή. Η κυβέρνησις κινδυνεύει. Η πατρίς απειλείται. Οι καιροί ου μενετοί...

Σας χαιρετώ

υμέτερος και τελών εν εγρηγόρσει

Παύλος ΡΙΖΑΡΓΙΩΤΗΣ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org