Παρασκευή 1 Φλεβάρη 2019
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΝΕΟΛΑΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α.Π.: 032944/31.01.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 14.02.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 καταστήματος - οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 428,00 ευρώ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Αρθρο 2).

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 - 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 29.01.2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Με την υπ' αριθμ. 1/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», με έδρα την Κερατέα Αττικής. Σκοπός του οποίου είναι η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητισμού, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών, η πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας και γενικώς η αθλητική, αγωνιστική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας. Για την επίτευξη των σκοπών του διατηρεί τμήματα αγωνισμάτων. Το Σωματείο ιδρύθηκε με το από 30.11.2018 Καταστατικό.

Αθήνα, 31.01.2019

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 35 - ΑΘΗΝΑ

2103390115

***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με τις υπ' αριθμ. Γ΄ 8022/2019 και Γ΄ 8023/2019 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, Παναγιώτη Στ. Λάμπρου, κατοίκου Πολυγύρου Χαλκιδικής, οδός Κ. Καραμανλή αρ. 4, μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου και κατοίκου Θεσσαλονίκης κας Παπαγεωργίου Χρυσούλας - Ολυμπίας, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 094014201 και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό των: 1. Αναστασίας Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, με ΑΦΜ 062840123 και 2. Θεόδωρου Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, με ΑΦΜ 112576492, πρώην κατοίκων Ιερισσού Χαλκιδικής και ήδη αγνώστων διαμονής την από 28 Ιανουαρίου 2019 και απευθυνόμενη Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσας Αρχής Αναγγελία (κατά το άρθρο 972 ΚΠολΔ) της πρώτης ΚΑΤΑ των: 1. Αναστασίας Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, με ΑΦΜ 062840123, πρώην κατοίκου Ιερισσού Χαλκιδικής και ήδη αγνώστου διαμονής και 2. Θεόδωρου Τερτυλίνη του Δημητρίου και της Ελένης, με ΑΦΜ 112576492, πρώην κατοίκου Ιερισσού και ήδη αγνώστου διαμονής και ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Τσερμενίδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αρ. 17, με την οποία αναγγέλλει: «τις ως άνω τοκοφόρες απαιτήσεις της με σκοπό να ικανοποιηθεί πλήρως ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ από τον συνταχθησόμενο πίνακα κατατάξεως, συνολικού ύψους αυτών 1.536.309,61 ευρώ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών) που αναλύονται στα εξής επί μέρους κονδύλια: ήτοι α) α΄ απαίτησή της, τελεσιδίκως επιδικασθείσα εκ ποσού 1.521.107,14 ευρώ, η οποία είναι εμπραγμάτως διασφαλισμένη με την ως άνω υποθήκη μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ και β) β΄ απαίτησή της, μη επιδικασθείσα εκ ποσού 15.202,47 ευρώ. Αιτείται δε τα εξής: Α) να καταταγεί νόμιμα και προνομιακά επί του συνολικού εκπλειστηριάσματος του παραπάνω ακινήτου και δη στο 65% αυτού ως ενυπόθηκη δανείστρια για την προνομιακή ικανοποίηση της παραπάνω υπό στοιχείο α τοκοφόρου ενυπόθηκης απαιτήσεώς της, η οποία είναι εμπραγμάτως διασφαλισμένη μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ και Β) να καταταγεί ως εγχειρόγραφη μη προνομιούχος δανείστρια (και δη στο 10% του εκπλειστηριάσματος), που αναλογεί τόσο στις λοιπές ως άνω εγχειρόγραφες απαιτήσεις της (υπό στοιχείο Β) καθώς επίσης και για την ικανοποίηση του μη καλυπτόμενου με την εμπράγματη ως άνω εξασφάλιση, υπολοίπου ποσού των ως άνω απαιτήσεών της και πλέον των ως άνω ποσών του εγγραφέντος βάρους. Αντίκλητος στη Θεσσαλονίκη ορίζεται η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Χρυσούλα - Ολυμπία Παπαγεωργίου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 11506), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Φράγκων αριθμός 13, τηλ.: 6947087250». Στη συνέχεια υπάρχει και η τελική παραγγελία για επίδοση προς αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.

Ο Δικαστικός Επιμελητής

Παναγιώτης Στ. Λάμπρου


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org