ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 17 Γενάρη 1997
Σελ. /32
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997
Συστάσεις για νέα μέτρα και περικοπές κονδυλίων

Η κυβέρνηση άρχισε την καταστρατήγηση του νόμου για τον προϋπολογισμό του 1997, που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα στη Βουλή. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι δεν είναι δεδομένη η χορήγηση των κονδυλίων στα υπουργεία και τους επιχορηγούμενους φορείς, που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 1997

Εγκύκλιο - "καταπέλτη" που προδιαγράφει το "στραγγαλισμό" της δημόσιας διοίκησης και τη χειροτέρευση των ήδη υποβαθμισμένων υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο τομέα, απέστειλε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σε όλους τους φορείς του δημοσίου, των οποίων η λειτουργία σχετίζεται με τον κρατικό προϋπολογισμό. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος με ημερομηνία έκδοσης 14 Γενάρη 1997, που αποκαλύπτει σήμερα ο "Ρ", περιγράφει τις βασικές κατευθύνσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1997, τις οποίες καλούνται να ακολουθήσουν τόσο τα υπουργεία και οι Περιφερειακές Διοικήσεις, όσο και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΝΑ), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά όλοι οι συνδεδεμένοι με τον κρατικό προϋπολογισμό φορείς.

Κύριος στόχος της εγκυκλίου, η συγκράτηση των δαπανών του κράτους σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο μήνα, με την έγκριση του προϋπολογισμού του 1997. Ας σημειωθεί ότι σε πραγματικές τιμές, οι δαπάνες του 1997 παραμένουν καθηλωμένες στα επίπεδα του 1993, με αποτέλεσμα τα διάφορα υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες. Η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση που της επιβάλλει η εμμονή της στην επίτευξη των όρων του προγράμματος "σύγκλισης", επιχειρεί να προωθήσει σειρά επιμέρους μέτρων για την ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, αδιαφορώντας για τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της λογικής στο βιοτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας.

Σε αυτή τη λογική, με την παραπάνω εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών:

 • Προειδοποιεί όλους τους φορείς του δημοσίου να μη θεωρούν... δεδομένο ότι θα εισπράξουν από τα ταμεία του κράτους, το σύνολο των πιστώσεων που έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό.Κι αυτό, γιατί όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, "ανάλογα με την πορεία των δημοσιονομικών εξελίξεων" ενδέχεται να μην εγκριθεί η διάθεση του 100% των κονδυλίων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών!!!
 • Προαναγγέλλει τον περιορισμό των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, αναγκών υπερωριακής απασχόλησης, συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές κλπ., για τα απολύτως στοιχειώδη και καλεί όλους τους φορείς να καλύψουν τυχόν έκτακτες ανάγκες για κάλυψη αποδοχών του προσωπικού τους από ίδια έσοδα!
Υποδείξεις για... μέτρα

Για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού του 1997 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών - μέσω της σχετικής εγκυκλίου - κρίνει απαραίτητο να ληφθούν τα εξής μέτρα:

 • Να επανεξεταστούν όλες οι διοικητικές πράξεις, αποφάσεις κλπ., ώστε οι σχετικές δαπάνες να περιοριστούν στα επίπεδα των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και αν είναι δυνατόν να συμπιεστούν περισσότερο.
 • Να μην αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πέραν των ορίων διάθεσης των πιστώσεων και των ορίων πληρωμών. Αιτήματα για αύξηση των ποσοστών διάθεσης ορισμένων κατηγοριών πιστώσεων, πέραν των καθοριζομένων με τις γενικές αποφάσεις, δε θα ικανοποιούνται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων εθνικής σημασίας και υπό ορισμένους όρους. Οπως χαρακτηριστικά τονίζεται "δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απορρόφηση του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, γιατί, αναλόγως με την πορεία των δημοσιονομικών εξελίξεων, είναι ενδεχόμενο να μην εγκριθεί η διάθεση του 100% των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών"!
 • Να μην υποβάλλονται πλέον αιτήματα χορήγησης συμπληρωματικών πιστώσεων από το αποθεματικό. Το αποθεματικό του προϋπολογισμού προορίζεται για την αντιμετώπιση αποκλειστικά και μόνο έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών εθνικής κλίμακας και σημασίας.
 • Να μην υποβάλλονται αιτήματα στο τέλος του έτους. Από το 1997 όλοι οι φορείς θα υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού και εκτιμήσεις για την εξέλιξη το υπόλοιπο του έτους.

Πέρα, όμως, από τις παραπάνω γενικές αρχές και κατευθύνσεις γίνεται λεπτομερέστερη αναφορά σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να περιοριστούν σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, υπογραμμίζονται τα εξής:

 • Οι δαπάνες συμμετοχής σε Συμβούλια και Επιτροπές είναι δυνατόν να μειωθούν με περιορισμό τόσο του αριθμού των επιτροπών και συμβουλίων, όσο και του αριθμού των συνεδριάσεων και των μελών που συμμετέχουν.
 • Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού πρέπει να αποβλέπει στην αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνεται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης. Ανάλογα ισχύουν και για τις δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων.
 • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες προμηθειών πρέπει να περιοριστούν με τη λήψη είτε διοικητικών είτε άλλων μέτρων (αυστηρός έλεγχος διαθέσεως των αναλωσίμων υλικών, μείωση των τηλεφωνικών δαπανών και ιδιαίτερα της χρήσης των συσκευών FAX, περιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. ). Εδώ τονίζεται κατηγορηματικά ότι το 1997 δε θα επιτραπεί καμία δημιουργία νέου χρέους προς τις ΔΕΚΟ και γι' αυτό χρειάζεται αυστηρός έλεγχος στη ζήτηση των υπηρεσιών αυτών και σε περίπτωση υποτροπής θα επέρχεται διακοπή στην παροχή υπηρεσιών.
Οι επιχορηγήσεις

Σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις, τονίζεται ότι θα πρέπει να καθιερωθούν κίνητρα ανταμοιβής σε όσους επιτυγχάνουν περιστολή δαπανών και να προβλέπονται συνέπειες για όσους αυξάνουν τις δαπάνες και αδιαφορούν για τις ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους.

Για την κατηγορία των συγκεκριμένων δαπανών (επιχορηγήσεων) καλούνται οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν υπόψη τα εξής:

 • Οι δαπάνες των επιχορηγούμενων φορέων πρέπει να καλύπτονται κατ' αρχήν από τα ίδια αυτών έσοδα και δευτερευόντως από την ενίσχυση μέσω των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Η εγγραφή πίστωσης για επιχορήγηση δε σημαίνει κατ' ανάγκη και υποχρέωση καταβολής της, εάν διαπιστώνεται ότι οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται από τις παραπάνω αναφερόμενες πηγές (ίδια έσοδα κύριας δραστηριότητας, έσοδα περιουσίας, ταμειακό υπόλοιπο κλπ. ) ή αφορούν υπερβολικές δαπάνες, οι οποίες υπερβαίνουν τις συνήθεις ανάγκες μισθοδοσίας και λειτουργίας.

Οι επιχορηγούμενοι φορείς, στους οποίους έχουν εγκριθεί πιστώσεις για τη λειτουργία και την πληρωμή μέρους των αποδοχών του προσωπικού τους, θα κατανείμουν τα εγκριθέντα ποσά ανά τρίμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες που προβλέπεται να παρουσιαστούν στους φορείς αυτούς.

Στις περιπτώσεις που τα εγκριθέντα κονδύλια δεν επαρκούν, σύμφωνα με τον ετήσιο αυτό προγραμματισμό, η συμπλήρωσή τους θα γίνει από τα ίδια έσοδα του φορέα ή τα πάσης φύσεως αποθεματικά. Στο εξής δε θα τίθεται πλέον θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων από ίδια έσοδα, αποθεματικό, εξοικονόμηση δαπανών κλπ. Οπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω οι δαπάνες των αποδοχών του προσωπικού των επιχορηγούμενων φορέων θα αντιμετωπίζονται, όπου υπάρχει σχετική ευχέρεια και δυνατότητα, αναλογικά και από τα ίδια έσοδά τους.

Βάσω ΜΠΑΡΜΠΑ

Κοινωνικός τουρισμός για τους... "έχοντες"

Οι διαφημιζόμενες ως "φτηνές" διακοπές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ δεν είναι πλέον τόσο φτηνές. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται κατά μέσο όρο 14.000 δρχ. την ημέρα για να καλύψει μόνο τα έξοδα διανυκτέρευσης και ένα γεύμα, ποσό που, μεσούσης της κρίσης στον τουριστικό κλάδο, είναι εφάμιλλο αυτού που θα ξόδευε έτσι κι αλλιώς αν δε μετείχε στο πρόγραμμα του ΕΟΤ. Πέρα όμως από τα σημαντικά έξοδα, που υπολογίζεται μετριοπαθώς ότι ξεπερνούν συνολικά για τέσσερα άτομα τις 20.000 δρχ. ημερησίως - συν τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής - οι κάνοντες χρήση του προγράμματος χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι έρχονται αντιμέτωποι και με άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα:

 • Το "έλα να δεις" γίνεται κατά το χρονικό διάστημα παραλαβής των δελτίων, όταν άνθρωποι κάθε ηλικίας στριμώχνονται για πολλές ώρες, προκειμένου να εξασφαλίσουν το "μαγικό χαρτάκι", σε συνθήκες που δεν αρμόζουν σε - ηλικιωμένους περισσότερο - ανθρώπους.
 • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία είτε δεν είναι εφάμιλλη των εγγυήσεων των ξενοδόχων προς τον ΕΟΤ, είτε οι υπηρεσίες που παρέχονται στους δικαιούχους είναι υποβαθμισμένες, σε σχέση με τους άλλους πελάτες των ίδιων ξενοδοχείων.
 • Τα περισσότερα ξενοδοχεία που μετέχουν στο πρόγραμμα, την περίοδο αιχμής (Ιούλης - Αύγουστος) έχουν κλειστές τις πόρτες τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, επειδή αυτή είναι η περίοδος που κλείνονται τα "πακέτα" διακοπών, με συνέπεια οι περισσότεροι δικαιούχοι να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές... την άνοιξη ή το φθινόπωρο.

Σε μια προσπάθεια να μετριαστούν οι αρνητικές εντυπώσεις, ο ΕΟΤ δίνει για πρώτη φορά φέτος τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία όλης της χώρας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, ενώ μέχρι πέρσι εξαιρούσε τα ξενοδοχεία ορισμένων τουριστικών περιοχών (Ρόδο, Κω, Μύκονο, Σαντορίνη κτλ.) και αύξησε τον αριθμό των δικαιούχων στις 23.000 έναντι 16.000 πέρσι. Αν και η ανταπόκριση των ξενοδόχων κρίνεται μέχρι στιγμής ικανοποιητική, παράγοντες του Οργανισμού θεωρούν αναπόφευκτο το "στρίμωγμα" της περιόδου αιχμής για μια ακόμα χρονιά. Αλλωστε, η μεγάλη ζήτηση που καταγράφηκε πέρσι, ώθησε τον ΕΟΤ να αυξήσει το συνολικό αριθμό των θέσεων στις 22.000, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί συνολικά οι 17.000 και απομένουν ακόμα τρεις μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος της περιόδου 1996 -97.

Σε διάστημα ενός ή δυο μηνών, τέλος, ο ΕΟΤ θα δώσει λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φετινά ανώτατα όρια εισοδήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα θα είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με πέρσι.

Β. Ρ.

Πάνω από τις 250 δρχ. το δολάριο

Το φράγμα των 250 δραχμών ξεπέρασε σήμερα η τιμή πώλησης του δολαρίου, κλείνοντας στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος στις 251,128 δρχ. Το νόμισμα των ΗΠΑ παρουσιάζει εδώ και καιρό άνοδο στις διεθνείς χρηματαγορές, που σχετίζεται περισσότερο με τα ευνοϊκά μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και με την πολιτική "χαλάρωσης" που ακολουθεί η ιαπωνική κυβέρνηση, αφήνοντας το γιεν να διολισθαίνει πρόσκαιρα, για καθαρά εμπορικούς λόγους.

Η αποκαλυπτική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που προμηνύει νέα συμπίεση των δαπανών του φετινού προϋπολογισμού
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org